fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van een CLIP taalvakantie. Indien u hier vragen over heeft, mag u ons altijd contacteren.

Inschrijven

Een inschrijving gebeurt online.

Kort na ontvangst van de inschrijving (uiterlijk binnen de 3 dagen) ontvangt u een bevestiging (via e-mail) met de betalingsvoorwaarden. Het voorschot dient onmiddellijk (binnen de 2 weken) vereffend te worden. In dit bedrag is € 5 lidgeld van de vzw verrekend. Ten laatste 6 weken voor aanvang van de taal-/ skivakantie betaalt u het nog verschuldigde bedrag.

Als u zich inschrijft voor een taalacademie, ontvangt u eveneens een bevestiging. Het saldo dient 6 weken voor de start van de activiteit betaald te zijn.

Wij raden u aan niet te lang te wachten met uw inschrijving. Zo verkleint u de kans dat de door u gekozen activiteit volzet is. Bij inschrijving minder dan 6 weken voor het vertrek, dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te worden.
Via specifieke kleuren op het online kampoverzicht kan u ook zien welke taalvakanties volzet of quasi volzet zijn.

Deelnemers vanaf 12 jaar dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart. Ze houden die zelf bij. Jongeren onder de twaalf jaar hebben een kids-id of een voorlopig identiteitsbewijs. Via het gemeentebestuur kan u deze documenten aanvragen.

Voor alle overzeese bestemmingen en reizen per vliegtuig moet de deelnemer een document ‘Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland’ meebrengen. Dit kan je afhalen op je gemeentehuis. Wanneer je dit niet bij hebt en je wordt aan de grens tegengehouden, is dit voor CLIP vzw geen ernstige reden tot terugbetaling. De bijkomende kosten voor de terugrit naar huis zijn ten koste van de deelnemer.

Buitenlandse jongeren informeren zich best op voorhand bij de ambassade of het consulaat van land van bestemming om te zien welke documenten ze nodig hebben: dit kan een reispas of een visum zijn. Beschikt de deelnemer niet over de juiste documenten, is dit voor CLIP vzw geen ernstige reden om tot terugbetaling over te gaan. De bijkomende kosten voor de terugrit naar huis zijn ten koste van de deelnemer.

Prijs en betaling

Een CLIPvakantie is meestal all-in. Iedere residentiële stage omvat het vervoer heen en terug, logement in meerpersoonskamers, volpension (tenzij anders vermeld), taalateliers in kleine, homogene groepjes, nauwe omkadering, voldoende ontspanningsactiviteiten, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, alle excursies ter plaatse en het lidgeld van de vzw. Niet inbegrepen in de prijs zijn eventuele maaltijden onderweg, zakgeld, annulatie- en reisverzekering, bepaalde opties (bijvoorbeeld bij de cruise, sommige toegangsgelden…).

Voor sommige (verre) reizen zijn bepaalde maaltijden niet inbegrepen. Dit wordt telkens vermeld in de uitvoerige beschrijving van de formule.

De taalacademies zijn externaatsformules van een hele dag. De deelnemers brengen zelf een lunchpakket en een drankje mee.

Na inschrijving dient u onmiddellijk over te gaan tot betaling van het voorschot of de volledige prijs en dit ten laatste 20 dagen na de inschrijving. Het saldo dient ten laatste 40 dagen voor vertrek vereffend te worden. Het volledige bedrag moet voor vertrek betaald zijn.

Indien wij de betaling niet tijdig ontvangen, behouden wij het recht om de inschrijving te annuleren. Dit gebeurt niet alvorens wij getracht hebben contact met u op te nemen.

Kortingen

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan rekenen op aanzienlijke kortingen. De precieze modaliteiten i.v.m. deze kortingen kan je hier vinden. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen voor de skivakanties zijn geldig tot en met 1 november. De kortingen voor verre reizen (Marokko, Cruise, Thailand, New York en Zuid-Afrika) zijn geldig tot en met 12 december. Voor de gewone taalkampen in internaat zijn deze van toepassing tot en met 1 februari.

Vervoer

Voor alle residentiële stages wordt gemeenschappelijk vervoer voorzien.

Per autocar vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen: Gent Dampoort, Groot-Bijgaarden (E40 baanrestaurant), Leuven. Verder is er voor de taalvakanties in Engeland ook een opstapplaats in Duinkerke. Voor Frankrijk kunnen de normale vertrekuren gewijzigd worden omwille van “zwarte” zaterdagen op de autosnelwegen in Frankrijk (raadpleeg de website).

Per vliegtuig (Malta, Dublin, Edinburgh, Marokko, Zuid-Afrika en Thailand).

Concrete inlichtingen betreffende opstapplaatsen, vertrek- en aankomsturen en het begin/einde van elke stage vindt u op de website. Wat transport en logement betreft, doen wij beroep op CLIPPER (lic A5477). De reisorganisatie staat garant voor de stiptheid en de kwaliteit van de aangeboden diensten.

Evaluatie

Op elke taalvakantie is er 3x per week een evaluatie voorzien die neergeschreven wordt in een “CLIPguide”. Op het einde van het taalkamp wordt dit document via e-mail naar de ouders gestuurd.

Vegetariërs en allergieën

Aangezien de bestellingen voor de keuken tijdig moeten gebeuren, kunnen wij enkel rekening houden met de alternatieve voedingswijzen aangeduid op het inschrijvingsformulier. Wijzigingen kunnen tot 2 weken voor vertrek doorgegeven worden.

Foto

Tijdens de kampen worden foto’s gemaakt als herinnering en als ondersteuning van het CLIPprogramma via folders (van CLIP en van organisaties waar CLIP mee samenwerkt) en affiches. Deze foto’s zijn eigendom van de organisatie en worden onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt. De link naar deze folders is bovendien enkel toegankelijk voor de organisatie, deelnemers en hun ouders.

Deze foto’s kunnen ter beschikking worden gesteld van de pers of van andere organisaties die de CLIPformule overnemen.Tijdens elke taalstage worden foto’s op de website gezet. Dit stelt de ouders in staat over de schouder van de deelnemers mee te kijken.

Indien u niet wenst dat foto’s van uw zoon/dochter op de website verschijnen of gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, dan kan u dit eenvoudig aangeven bij inschrijving. U kan hiervoor ook een e-mail sturen naar info@clipvakanties.be .

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ook indien er nog niets is betaald. U beschikt niet over een herroepingsrecht volgens artikel VI 53.12.

Externaatskampen

Iedere annulering dient zo snel mogelijk schriftelijk (per mail of per post) te worden doorgegeven.

Bij annulatie storten we u het betaalde bedrag terug, verminderd met een administratieve kost van € 50,-.

Taalvakanties in België, Frankrijk, Italië en Engeland (busreizen)/vormingen


Iedere annulering dient zo snel mogelijk schriftelijk (per mail of per post) te worden doorgegeven.

Wie overmacht kan aantonen (hospitalisatie, overlijden van een naast familielid of herexamens) krijgt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald, met uitzondering van € 75,-. Voor herexamens verwachten we een brief van de onderwijsinstelling vóór 10 juli en komen enkel herexamens die binnen de 10 kalenderdagen na het einde van de taalvakantie plaatsvinden in aanmerking.

Voor wie geen overmacht kan aantonen, gelden volgende voorwaarden:

Bij annulatie tot 60 dagen voor aanvang storten we u het betaalde bedrag terug, verminderd met een administratieve kost van € 75,-

Vanaf 60 dagen vóór aanvang houden we het voorschot in.

Bij een annulatie minder dan 30 dagen voor aanvang verrekenen we het volledige inschrijvingsbedrag.

Taalvakanties met vlucht of cruise

Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang, verrekenen we het (betaalde) voorschot. Bij een annulatie op minder dan 30 dagen wordt er niets terugbetaald.

Met annulatieverzekering afgesloten bij CLIP

Voor de verre reizen raden wij aan een annulatieverzekering te nemen. Sommige gezinnen beschikken over een dergelijke verzekering. Is dit niet het geval dan kan u die ook via CLIP Taalvakanties vzw afsluiten. De kostprijs hiervan is afhankelijk van de betrokken reis. U kan deze optie bij inschrijving aanduiden. De algemene voorwaarden kan u hier nalezen.

Opgelet: een annulatieverzekering kan enkel genomen worden bij inschrijving!

Voortijdig vertrek tijdens de taalvakantie

Wie, om welke reden dan ook, zijn taal- of skivakantie onderbreekt of dient te onderbreken (bvb. wegens heimwee, ontbreken van cruciale info op de medische fiche, het herhaaldelijk overtreden van de CLIPregels, …) kan hiervoor geen enkele terugbetaling vorderen

Ernstige ziekte

In geval van ernstige ziekte of een hospitalisatie verbinden de ouders zich er toe ter plaatse te komen, binnen de 24 uur (België) of de 48 uur (buitenland). In bepaalde gevallen kan een repatriëring aangewezen zijn. Dit wordt met de ouders besproken.

Verzekering

Iedere deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden, verzekerd door Ethias 45.034.646) en de eigen lichamelijke ongevallen tijdens de stage, zoals ook in de meeste scholen gebruikelijk is.

De burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt tot
– Lichamelijke schade: max. 12 500 000 euro per schadegeval
– Materiële schade: max. 1 250 000 euro per schadegeval

Bij lichamelijke ongevallen voorziet de verzekering in een bijkomende terugbetaling van de behandelingskosten na de tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bij een ongeval worden de verzekeringspapieren na de stage door CLIP doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Indien bij thuiskomst verdere medische behandeling vereist is, worden de facturen door u betaald en bij het ziekenfonds binnengeleverd. U stuurt een bewijs van afrekening (van uw ziekenfonds) naar CLIP en wij zorgen voor de verdere afhandeling met onze verzekeringsmaatschappij. In geval van ernstige ziekte en hospitalisatie, willen wij erop aandringen dat een familielid ter plaatse komt en dit binnen de 24u voor de taalvakanties in België en binnen de 48u voor de verblijven in het buitenland.
Bij ziekte doet men beroep op de persoonlijke ziekteverzekering. CLIP kan wel, indien nodig, de geneeskundige kosten ter plaatse voorschieten.

De algemene voorwaarden van de burgerlijke aansprakelijkheid kan u hier nalezen.

Annulatie- en reisverzekering

De deelnemers zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging van bagage!

Voor de verre reizen raden wij aan een specifieke annulatieverzekering te nemen. Sommige gezinnen beschikken over een dergelijke verzekering. Is dit niet het geval dan kan u vanaf november 2019 die via CLIP Taalvakanties vzw afsluiten. De kostprijs hiervan is afhankelijk van de betrokken reis en kan u bij inschrijving aanduiden. De algemene voorwaarden kan u hier nalezen.

Opgelet: een annulatieverzekering kan enkel genomen worden op moment van de inschrijving.

Reisbijstandsverzekering

Voor de vakanties in het buitenland raden wij een reisbijstandsverzekering aan. Deze verzekering komt tussen in geval van repatriëring (organisatie en kosten, zowel bij ziekte als ongeval). Veel gezinnen beschikken al over dit soort verzekering. Is dit nog niet het geval, kan u alsnog overwegen dit te doen via CLIP. Deelname in de polis kost € 12,5 voor reizen binnen Europa en € 20 voor reizen buiten Europa. Men kan dit aanduiden bij inschrijving.

Aansprakelijkheid

De vzw behoudt zich het recht om het programma, logement, de plaats van vertrek of aankomst of het vervoermiddel te wijzigen omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden of het intrekken van de vergunning. Eveneens behoudt zij zich het recht om een taalstage, een skivakantie, een taalacademie of een verre reis te schrappen indien een werkbaar minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt. De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de reizen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de reiziger recht op de volledige terugbetaling van de reissom. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Annuleert CLIP de vakantie om andere redenen dan hierboven vermeld, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.

Indien CLIP zich voor de aanvang van de reis verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan dient de reiziger daarvan zo snel mogelijk schriftelijk (brief of mail) en voor het voorziene vertrek verwittigd te worden. De reiziger heeft in dat geval het recht kosteloos zijn reis te annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen.

CLIP kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de reiziger oploopt doordat het reiscontract niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:

 • De reiziger verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract
 • De tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in het reiscontract vermeld staat.
 • De tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht
 • De tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door CLIP vzw niet op voorhand konden voorkomen worden.

CLIP vzw is steeds verplicht de in nood verkerende reiziger te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de reiziger verhaald worden, mocht de reiziger zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.
CLIP is niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal van materiaal van de deelnemer.
CLIP-medewerkers en animatoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van CLIP vzw.

Pakketreisovereenkomst

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 1/4/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/4/1997 is CLIP vzw verzekerd bij MS Amlin – Insolvency Claims (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel) om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen tegenover de reiziger na te komen. Het nummer van de desbetreffende polis is LXX118958/24K. De algemene voorwaarden kan u hier nalezen.

Wettelijke bepaling pakketreiswetgeving (21 NOVEMBER 2017 — Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten; omzetting richtllijn (EU) 2015/2302 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2015)

CLIP vzw is in regel met de wettelijke bepalingen vastgelegd in de reispakketwetgeving.

Als u niet op reis kunt vertrekken, kunt u uw pakketreis overdragen aan een persoon van uw keuze, voor zover die tijdig voldoet aan de vereiste voorwaarden om aan de reis deel te nemen (visa, paspoort, enz.).

U moet de organisator inlichten over die fundamentele wijziging via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail) binnen een redelijke termijn voor het begin van de pakketreis, en in elk geval uiterlijk 7 dagen voor het begin. Hij kan u daarvoor kosten aanrekenen.

De prijzen die de overeenkomst vermeldt, mogen niet worden gewijzigd, behalve in geval van schommelingen in de brandstofprijs, de taksen of de wisselkoersen.

Het contract moet de mogelijke prijsherzieningen (zowel naar boven als naar beneden) en de juiste berekeningsmodaliteiten uitdrukkelijk vermelden. De organisator moet u daarover uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager en op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening. Wanneer die regels niet gerespecteerd worden, mag er geen prijsherziening doorgevoerd worden.

Bedraagt de verhoging meer dan 8 % van de totale prijs, dan kunt u de overeenkomst zonder vergoeding opzeggen. Bij een prijsvermindering kan de organisator bepaalde administratieve kosten aftrekken van de aan u verschuldigde terugbetaling. U kunt de organisator vragen om aan te tonen dat die kosten ook werkelijk werden gemaakt.

Verwittigt de organisator u voor uw vertrek dat hij een van de belangrijkste elementen van de pakketreis onmogelijk kan uitvoeren, dan hebt u twee opties:

 • u kunt akkoord gaan met de voorgestelde wijziging (en de eventueel bijhorende prijsvermindering) of
 • u kunt de overeenkomst kosteloos opzeggen (en dus volledig terugbetaald worden).

De organisator kan u ook een vervangende pakketreis van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voorstellen.

De organisator moet u zo snel mogelijk van de wijziging op de hoogte stellen, op zijn minst via een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail). Hij moet u duidelijk inlichten over de wijziging, de termijn waarbinnen u moet reageren en het feit dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd als u niet binnen die termijn reageert. Eventueel kan de organisator in een beweging een vervangende pakketreis voorstellen.

U kunt de overeenkomst opzeggen voor de pakketreis begint. De organisator kan u daarvoor wel een opzegvergoeding aanrekenen. Die mag niet meer bedragen dan de prijs van de reis. Die informatie kan standaard vermeld staan in de overeenkomst of via een algemeen voorbehoud. In elk geval moet de organisator rekening houden met kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten (bv. de vrijgekomen plaatsen die door andere reizigers worden ingevuld). Die moet hij dan in mindering brengen van de opzegvergoeding.

U kunt de pakketreis opzeggen zonder enige vergoeding te betalen, als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen (bv. terroristische aanslagen, natuurrampen, …) die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming.

De organisator kan de overeenkomst opzeggen zonder schadevergoeding aan u te moeten betalen als:

 • het minimumaantal reizigers bepaald in de overeenkomst niet werd bereikt of
 • onvermijdbare en buitengewone omstandigheden de uitvoering van de pakketreis in de weg staan.

De organisator moet alle terugbetalingen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de opzegging verrichten.

Wat als een belangrijk deel van de diensten uit het contract tijdens de reis niet kan worden uitgevoerd? Dan moet de organisator al het mogelijke ondernemen om u kosteloos evenwaardige oplossingen aan te bieden.

Verschillen de gepresteerde diensten van de oorspronkelijk voorziene diensten, dan moet de organisator u het verschil terugbetalen. Is dat niet mogelijk? Of weigert u op een geldige manier? Dan kan de overeenkomst worden opgezegd en moet de organisator u kosteloos en zo snel mogelijk een evenwaardig vervoermiddel aanbieden om naar uw plaats van vertrek te gaan. In dat geval moet hij u ook vergoeden.

De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Daarbij moet hij rekening houden met de verwachtingen die u redelijkerwijs koestert op basis van de informatie die u hebt gekregen (zowel vóór het afsluiten van het contract als in de pakketreisovereenkomst zelf).

Hij is ook aansprakelijk voor elke schade die u oploopt als gevolg van de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, behalve:

 • als de reiziger in gebreke is;
 • als het aan een derde ligt die niet bij de uitvoering van de pakketreis betrokken is;
 • in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

De organisator kan zijn aansprakelijkheid beperken tot driemaal de prijs van de reis, behalve voor opzettelijke of door nalatigheid veroorzaakte schade of persoonlijk letsel.

Bevindt u zich in moeilijkheden? Dan moet de organisator u zo snel mogelijk bijstand verlenen, bijvoorbeeld door u te informeren over medische diensten of u te helpen communiceren. De organisator kan u enkel een vergoeding vragen wanneer de schuld van de omstandigheden bij u ligt.

Wanneer de terugkeer door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet kan plaatsvinden, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor maximaal drie overnachtingen per reiziger. Wanneer het gaat om personen met een handicap, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand nodig hebben, is die plicht van de organisator niet beperkt tot drie overnachtingen.

Om gedekt te zijn, moet u elke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die u ter plaatste vaststelt, zo spoedig mogelijk signaleren aan de organisator. Dat kan ook door het te laten weten aan de doorverkoper.

Wordt er een klacht ingediend, dan moet de organisator zo snel mogelijk gepaste oplossingen zoeken. Als reiziger kunt u hier een redelijke termijn opleggen aan de organisator. Slaagt de organisator er niet in om binnen die termijn de tekortkoming aan te pakken, kunt u zelf de nodige stappen ondernemen en de nodige uitgaven later verhalen op de organisator.

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox