Algemene voorwaarden

Hoe inschrijven?

Een inschrijving gebeurt online.

Kort na ontvangst van de inschrijving (uiterlijk binnen de 3 dagen) ontvangt u een bevestiging (via e-mail) met de betalingsvoorwaarden. Het voorschot dient onmiddellijk (binnen de 2 weken) vereffend te worden. In dit bedrag is € 5 lidgeld van de vzw verrekend. Ten laatste 6 weken voor aanvang van de taal-/ skivakantie betaalt u het nog verschuldigde bedrag.
Als u zich inschrijft voor een taalacademie, ontvangt u eveneens een bevestiging. U betaalt onmiddellijk het volledige inschrijvingsbedrag.
Wij raden u aan niet te lang te wachten met uw inschrijving. Zo verkleint u de kans dat de door u gekozen activiteit volzet is. Bij inschrijving minder dan 6 weken voor het vertrek, dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te worden.
Via specifieke kleurbalken op het online kampoverzicht kan u ook zien welke taalvakanties volzet of quasi volzet zijn.

Prijs

Een CLIPvakantie is meestal all-in. Iedere residentiële stage omvat het vervoer heen en terug, logement in meerpersoonskamers, volpension, taalateliers in kleine, homogene groepjes (behalve skivakantie Oostenrijk), nauwe omkadering, voldoende ontspanningsactiviteiten, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, alle excursies ter plaatse en het lidgeld van de vzw. Niet inbegrepen in de prijs zijn eventuele maaltijden onderweg, zakgeld, annulatie- en reisverzekering.

Voor sommige (verre) reizen zijn bepaalde maaltijden niet inbegrepen. Dit wordt telkens vermeld in de uitvoerige beschrijving van de formule.

De taalacademies zijn externaatsformules van een hele dag.

Kortingen

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan rekenen op aanzienlijke kortingen. De precieze modaliteiten i.v.m. deze kortingen kan je hier vinden. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen voor de skivakanties zijn geldig tot en met 1 november. De kortingen voor verre reizen (Marokko, Cruise, Thailand, New York en Zuid-Afrika) zijn geldig tot en met 12 december. Voor de gewone taalkampen in internaat zijn deze van toepassing tot en met 1 februari.

Vervoer

Voor alle residentiële stages wordt gemeenschappelijk vervoer voorzien.

Per autocar vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen: Gent Dampoort, Groot-Bijgaarden (E40 baanrestaurant), Leuven. Voor Frankrijk kunnen de normale vertrekuren gewijzigd worden omwille van “zwarte” zaterdagen op de autosnelwegen in Frankrijk (raadpleeg de website).
Per vliegtuig (Malta, Dublin, Edinburgh, Marokko, Zuid-Afrika, New York en Thailand).
Concrete inlichtingen betreffende opstapplaatsen, vertrek- en aankomsturen en het begin/einde van elke stage vindt u op de website. Wat transport en logement betreft, doen wij beroep op CLIPPER (lic A5477). De reisorganisatie staat garant voor de stiptheid en de kwaliteit van de aangeboden diensten.

Annulatie en terugbetaling

Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ook indien er nog niets is betaald. U beschikt niet over een herroepingsrecht volgens artikel VI 53.12.

Externaatskampen

Iedere annulering dient zo snel mogelijk schriftelijk (per mail of per post) te worden doorgegeven.

Bij annulatie storten we u het betaalde bedrag terug, verminderd met een administratieve kost van € 50,-

Taalvakanties in België, Frankrijk en Engeland (busreizen)

Iedere annulering dient zo snel mogelijk schriftelijk (per mail of per post) te worden doorgegeven.

Wie overmacht kan aantonen (hospitalisatie, overlijden van een naast familielid of herexamens) krijgt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald, met uitzondering van € 75,-. Voor herexamens verwachten we een brief van de onderwijsinstelling vóór 10 juli en komen enkel herexamens die binnen de 10 kalenderdagen na het einde van de taalvakantie plaatsvinden in aanmerking.

Voor wie geen overmacht kan aantonen, gelden volgende voorwaarden:

Bij annulatie tot 45 dagen voor aanvang storten we u het betaalde bedrag terug, verminderd met een administratieve kost van € 75,-

Vanaf 45 dagen vóór aanvang houden we het voorschot in.

Bij een annulatie minder dan 30 dagen voor aanvang verrekenen we het volledige inschrijvingsbedrag.

 

Taalvakanties met vlucht of cruise

Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang, verrekenen we het betaalde voorschot. Bij een annulatie op minder dan 30 dagen wordt er niets terugbetaald.

Met annulatieverzekering afgesloten bij CLIP

Voor de verre reizen raden wij aan een annulatieverzekering te nemen. Sommige gezinnen beschikken over een dergelijke verzekering. Is dit niet het geval dan kan u die via CLIP Taalvakanties vzw afsluiten. De kostprijs hiervan is afhankelijk van de betrokken reis. U kan deze optie bij inschrijving aanduiden. De algemene voorwaarden kan u hier nalezen.

Opgelet: een annulatieverzekering kan enkel genomen worden bij inschrijving!

Voortijdig vertrek tijdens de taalvakantie

Wie, om welke reden dan ook, zijn taal- of skivakantie onderbreekt of dient te onderbreken (bvb. wegens heimwee, ontbreken van cruciale info op de medische fiche, het herhaaldelijk overtreden van de CLIPregels, …) kan hiervoor geen enkele terugbetaling vorderen

Verzekering

Iedere deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en de eigen lichamelijke ongevallen tijdens de stage, zoals ook in de meeste scholen gebruikelijk is. De burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt tot
– Lichamelijke schade: max. 12 500 000 euro per schadegeval
– Materiële schade: max. 1 250 000 euro per schadegeval
Bij lichamelijke ongevallen voorziet de verzekering in een bijkomende terugbetaling van de behandelingskosten na de tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bij een ongeval worden de verzekeringspapieren na de stage door CLIP doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Indien bij thuiskomst verdere medische behandeling vereist is, worden de facturen door u betaald en bij het ziekenfonds binnengeleverd. U stuurt een bewijs van afrekening (van uw ziekenfonds) naar CLIP en wij zorgen voor de verdere afhandeling met onze verzekeringsmaatschappij. In geval van ernstige ziekte en hospitalisatie, willen wij erop aandringen dat een familielid ter plaatse komt en dit binnen de 24u voor de taalvakanties in België en binnen de 48u voor de verblijven in het buitenland.
Bij ziekte doet men beroep op de persoonlijke ziekteverzekering. CLIP kan wel, indien nodig, de geneeskundige kosten ter plaatse voorschieten.

Annulatie- en reisverzekering

De deelnemers zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging van bagage!

Voor de verre reizen raden wij aan een specifieke annulatieverzekering te nemen. Sommige gezinnen beschikken over een dergelijke verzekering. Is dit niet het geval dan kan u vanaf november 2019 die via CLIP Taalvakanties vzw afsluiten. De kostprijs hiervan is afhankelijk van de betrokken reis en kan u bij inschrijving aanduiden. De algemene voorwaarden kan u hier nalezen.
Opgelet: een annulatieverzekering kan enkel genomen worden op moment van de inschrijving.

Voor de vakanties in het buitenland raden wij een reisbijstandsverzekering aan. Deze verzekering komt tussen in geval van repatriëring (organisatie en kosten, zowel bij ziekte als ongeval). Veel gezinnen beschikken al over dit soort verzekering. Is dit nog niet het geval, kan u alsnog overwegen dit te doen via CLIP. Deelname in de polis kost € 12,5 voor reizen binnen Europa en € 20 voor reizen buiten Europa. Men kan dit aanduiden bij inschrijving.

Reisbijstandsverzekering

Voor de vakanties in het buitenland raden wij een reisbijstandsverzekering aan. Deze verzekering komt tussen in geval van repatriëring (organisatie en kosten, zowel bij ziekte als ongeval). Veel gezinnen beschikken al over dit soort verzekering. Is dit nog niet het geval, kan u alsnog overwegen dit te doen via CLIP. Deelname in de polis kost € 12,5 voor reizen binnen Europa en € 20 voor reizen buiten Europa. Men kan dit aanduiden bij inschrijving.

De deelnemers zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging van bagage!

Aansprakelijkheid

De vzw behoudt zich het recht om het programma, logement, de plaats van vertrek of aankomst of het vervoermiddel te wijzigen omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden of het intrekken van de vergunning. Eveneens behoudt zij zich het recht om een taalstage, een skivakantie, een taalacademie of een verre reis te schrappen indien een werkbaar minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt. De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de reizen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de reiziger recht op de volledige terugbetaling van de reissom. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Annuleert CLIP de vakantie om andere redenen dan hierboven vermeld, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.

Indien CLIP zich voor de aanvang van de reis verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan dient de reiziger daarvan zo snel mogelijk schriftelijk (brief of mail) en voor het voorziene vertrek verwittigd te worden. De reiziger heeft in dat geval het rechte kosteloos zijn reis te annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen.

CLIP kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de reiziger oploopt doordat het reiscontract niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:

  • De reiziger verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract
  • De tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in het reiscontract vermeld staat.
  • De tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht
  • De tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door CLIP vzw niet op voorhand konden voorkomen worden.

CLIP vzw is steeds verplicht de in nood verkerende reiziger te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de reiziger verhaald worden, mocht de reiziger zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.
CLIP is niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal van materiaal van de deelnemer.
CLIP-medewerkers en animatoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van CLIP vzw.

Evaluatie

Op elke taalvakantie is er 3x per week een evaluatie voorzien die neergeschreven wordt in een “CLIPguide”. Op het einde van het taalkamp wordt dit document persoonlijk aan de ouders overhandigd.

Ernstige ziekte

In geval van ernstige ziekte of een hospitalisatie verbinden de ouders zich er toe ter plaatse te komen, binnen de 24 uur (België) of de 48 uur (Frankrijk, Zuid-Afrika, Thailand, Marokko, Malta, Groot-Brittannië, Dublin, Edinburgh, New York, Italië en Oostenrijk). In bepaalde gevallen kan een repatriëring aangewezen zijn. Dit wordt met de ouders besproken.

Foto

Tijdens de kampen worden foto’s gemaakt als herinnering en als ondersteuning van het CLIPprogramma via folders (van CLIP en van organisaties waar CLIP mee samenwerkt) en affiches. Deze foto’s zijn eigendom van de organisatie en worden onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt. De link naar deze folders is bovendien enkel toegankelijk voor de organisatie, deelnemers en hun ouders.

Deze foto’s kunnen ter beschikking worden gesteld van de pers of van andere organisaties die de CLIPformule overnemen.Tijdens elke taalstage worden foto’s op de website gezet. Dit stelt de ouders in staat over de schouder van de deelnemers mee te kijken. Indien u niet wenst dat foto’s van uw zoon/dochter op de website verschijnen of gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, dan kan u dit eenvoudig aangeven bij inschrijving. U kan hiervoor ook een e-mail sturen naar info@clipvakanties.be .

Vegetariërs

Aangezien de bestellingen voor de keuken tijdig moeten gebeuren, kunnen wij enkel rekening houden met de alternatieve voedingswijzen aangeduid op het inschrijvingsformulier.

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

(van toepassing vanaf 1 juli 2018)

U vindt de algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen hier.

Betalingvoorwaarden

Op de bestelbon wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de reiziger het saldo uiterlijk 45 dagen vóór de vertrekdatum zal voldoen met uitzondering van automatische internetboekingen waar de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd is.