Algemene voorwaarden

Hoe inschrijven?

Een inschrijving gebeurt online.

Kort na ontvangst van de inschrijving (uiterlijk binnen de 3 dagen) ontvangt u een bevestiging (via e-mail) met de betalingsvoorwaarden. Het voorschot dient onmiddellijk (binnen de 2 weken) vereffend te worden. In dit bedrag is € 5 lidgeld van de vzw verrekend. Ten laatste 6 weken voor aanvang van de taal-/ skivakantie betaalt u het nog verschuldigde bedrag.
Als u zich inschrijft voor een taalacademie, ontvangt u eveneens een bevestiging. U betaalt onmiddellijk het volledige inschrijvingsbedrag.
Wij raden u aan niet te lang te wachten met uw inschrijving. Zo verkleint u de kans dat de door u gekozen activiteit volzet is. Bij inschrijving minder dan 6 weken voor het vertrek, dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te worden.
Via specifieke kleurbalken op het online kampoverzicht kan u ook zien welke taalvakanties volzet of quasi volzet zijn.

Prijs

Een CLIPvakantie is meestal all-in. Iedere residentiële stage omvat het vervoer heen en terug, logement in meerpersoonskamers, volpension, taalateliers in kleine, homogene groepjes (behalve skivakantie Oostenrijk), nauwe omkadering, voldoende ontspanningsactiviteiten, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, alle excursies ter plaatse en het lidgeld van de vzw. Niet inbegrepen in de prijs zijn eventuele maaltijden onderweg, zakgeld, annulatie- en reisverzekering.

Voor sommige (verre) reizen zijn bepaalde maaltijden niet inbegrepen. Dit wordt telkens vermeld in de uitvoerige beschrijving van de formule.

De taalacademies zijn externaatsformules van een hele dag.

Kortingen

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan rekenen op aanzienlijke kortingen. De precieze modaliteiten i.v.m. deze kortingen kan je hier vinden. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen voor de skivakanties zijn geldig tot en met 1 november. De kortingen voor verre reizen (Marokko, Cruise, Thailand, New York en Zuid-Afrika) zijn geldig tot en met 12 december. Voor de gewone taalkampen in internaat zijn deze van toepassing tot en met 1 februari.

Vervoer

Voor alle residentiële stages wordt gemeenschappelijk vervoer voorzien.

Per autocar vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen: Gent Dampoort, Groot-Bijgaarden (E40 baanrestaurant), Leuven. Voor Frankrijk kunnen de normale vertrekuren gewijzigd worden omwille van “zwarte” zaterdagen op de autosnelwegen in Frankrijk (raadpleeg de website).
Per vliegtuig (Malta, Dublin, Marokko, Zuid-Afrika, New York en Thailand).
Concrete inlichtingen betreffende opstapplaatsen, vertrek- en aankomsturen en het begin/einde van elke stage vindt u op de website. Wat transport en logement betreft, doen wij beroep op CLIPPER (lic A5477). De reisorganisatie staat garant voor de stiptheid en de kwaliteit van de aangeboden diensten.

Annulatie en terugbetaling

Iedere annulering dient zo snel mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven. Wie overmacht kan aantonen (hospitalisatie, overlijden van een naast familielid of herexamens) krijgt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald, met uitzondering van €40. Voor de stages van Marokko, Dublin, New York, Zuid-Afrika, Malta en Thailand moet men wel het vliegtuigticket betalen.

Voor wie geen overmacht kan aantonen, gelden volgende voorwaarden:

Tot 30 dagen voor de aanvang verrekent CLIP 15% met een minimum van €75/€250 (Dublin)/€400 (Marokko/Malta/taalcruise)/€800 (Zuid-Afrika, New York en Thailand)
Tussen 29 en 15 dagen voor de aanvang verrekenen we 50% met een minimum van €100/€250 (Dublin)/€400 (Marokko/Malta/taalcruise)/€800 (Zuid-Afrika, New York en Thailand)
Tussen 14 dagen en de aanvangsdatum verrekent CLIP het volledige inschrijvingsbedrag. Wie, om welke reden dan ook, zijn taal- of skivakantie onderbreekt of dient te onderbreken (bvb. wegens heimwee, ontbreken van cruciale info op de medische fiche, het herhaaldelijk overtreden van de CLIPregels, …) kan hiervoor geen enkele terugbetaling vorderen
Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ook indien er nog niets is betaald. U beschikt niet over een herroepingsrecht volgens artikel VI 53.12.

Verzekering

Iedere deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en de eigen lichamelijke ongevallen tijdens de stage, zoals ook in de meeste scholen gebruikelijk is. De burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt tot
– Lichamelijke schade: max. 12 500 000 euro per schadegeval
– Materiële schade: max. 1 250 000 euro per schadegeval
Bij lichamelijke ongevallen voorziet de verzekering in een bijkomende terugbetaling van de behandelingskosten na de tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bij een ongeval worden de verzekeringspapieren na de stage door CLIP doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Indien bij thuiskomst verdere medische behandeling vereist is, worden de facturen door u betaald en bij het ziekenfonds binnengeleverd. U stuurt een bewijs van afrekening (van uw ziekenfonds) naar CLIP en wij zorgen voor de verdere afhandeling met onze verzekeringsmaatschappij. In geval van ernstige ziekte en hospitalisatie, willen wij erop aandringen dat een familielid ter plaatse komt en dit binnen de 24u voor de taalvakanties in België en binnen de 48u voor de verblijven in het buitenland.
Bij ziekte doet men beroep op de persoonlijke ziekteverzekering. CLIP kan wel, indien nodig, de geneeskundige kosten ter plaatse voorschieten.

Annulatie- en reisverzekering

De deelnemers zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging van bagage!

Iedereen is vrij om eventueel een bijkomende annulatieverzekering af te sluiten.

Voor de vakanties in het buitenland raden wij een reisbijstandsverzekering aan. Deze verzekering komt tussen in geval van repatriëring (organisatie en kosten, zowel bij ziekte als ongeval). Veel gezinnen beschikken al over dit soort verzekering. Is dit nog niet het geval, kan u alsnog overwegen dit te doen via CLIP. Deelname in de polis kost € 12,5 voor reizen binnen Europa en € 20 voor reizen buiten Europa. Men kan dit aanduiden bij inschrijving.

Aansprakelijkheid

De vzw behoudt zich het recht om het programma, logement, de plaats van vertrek of aankomst of het vervoermiddel te wijzigen omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden of het intrekken van de vergunning. Eveneens behoudt zij zich het recht om een taalstage, een skivakantie, een taalacademie of een verre reis te schrappen indien een werkbaar minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt. De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de reizen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de reiziger recht op de volledige terugbetaling van de reissom. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Annuleert CLIP de vakantie om andere redenen dan hierboven vermeld, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.

Indien CLIP zich voor de aanvang van de reis verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan dient de reiziger daarvan zo snel mogelijk schriftelijk (brief of mail) en voor het voorziene vertrek verwittigd te worden. De reiziger heeft in dat geval het rechte kosteloos zijn reis te annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen.

CLIP kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de reiziger oploopt doordat het reiscontract niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:

 • De reiziger verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract
 • De tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in het reiscontract vermeld staat.
 • De tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht
 • De tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door CLIP vzw niet op voorhand konden voorkomen worden.

CLIP vzw is steeds verplicht de in nood verkerende reiziger te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de reiziger verhaald worden, mocht de reiziger zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.
CLIP is niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal van materiaal van de deelnemer.
CLIP-medewerkers en animatoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van CLIP vzw.

Evaluatie

Op elke taalvakantie is er 3x per week een evaluatie voorzien die neergeschreven wordt in een “CLIPguide”. Op het einde van het taalkamp wordt dit document persoonlijk aan de ouders overhandigd.

Ernstige ziekte

In geval van ernstige ziekte of een hospitalisatie verbinden de ouders zich er toe ter plaatse te komen, binnen de 24 uur (België) of de 48 uur (Frankrijk, Zuid-Afrika, Thailand, Marokko, Malta, Groot-Brittannië, Dublin, New York, Italië en Oostenrijk). In bepaalde gevallen kan een repatriëring aangewezen zijn. Dit wordt met de ouders besproken.

Foto

Tijdens de kampen worden foto’s gemaakt als herinnering en als ondersteuning van het CLIPprogramma via folders (van CLIP en van organisaties waar CLIP mee samenwerkt) en affiches. Deze foto’s zijn eigendom van de organisatie en worden onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt. Deze foto’s kunnen ter beschikking worden gesteld van de pers of van andere organisaties die de CLIPformule overnemen.Tijdens elke taalstage worden foto’s op de website gezet. Dit stelt de ouders in staat over de schouder van de deelnemers mee te kijken. Indien u niet wenst dat foto’s van uw zoon/dochter op de website verschijnen of gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, dan kan u dit eenvoudig aanduiden bij inschrijving.

Vegetariërs

Aangezien de bestellingen voor de keuken tijdig moeten gebeuren, kunnen wij enkel rekening houden met de alternatieve voedingswijzen aangeduid op het inschrijvingsformulier.

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

(van toepassing vanaf 1 april 2011)

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie

De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

 • de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
 • informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
 • de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

 • dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
 • naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract

Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs

De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :

 • de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom

Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking

De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

 • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 • ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
  De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
 • de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
 • de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 klachtenregeling

Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator
Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”:

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:


 • 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
 • 02 277 91 00
 • Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel
 • clv.gr@skynet.be

April 2011

DE BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

De annulatievoorwaarden bedoeld in artikel 13 zijn forfaitair als volgt bepaald:

Voor wie geen overmacht kan aantonen, gelden volgende voorwaarden:

Tot 30 dagen voor de aanvang verrekent CLIP 15% met een minimum van €75/€250 (Dublin)/€400 (Marokko/Malta/taalcruise)/€800 (Zuid-Afrika, New York en Thailand)
Tussen 29 en 15 dagen voor de aanvang verrekenen we 50% met een minimum van €100/€250 (Dublin)/€400 (Marokko/Malta/taalcruise)/€800 (Zuid-Afrika, New York en Thailand)
Tussen 14 dagen en de aanvangsdatum verrekent CLIP het volledige inschrijvingsbedrag. Wie, om welke reden dan ook, zijn taal- of skivakantie onderbreekt of dient te onderbreken wegens het herhaaldelijk overtreden van de CLIPregels, kan hiervoor geen enkele terugbetaling vorderen
Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ook indien er nog niets is betaald.

De annulatievoorwaarden zijn niet van toepassing op vliegtuigtickets (ook niet voor de vliegtuigtickets inbegrepen in het basispakket). Voor de specifieke wijzigings- en annulatievoorwaarden verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief.

Wijzigingkosten:

tot 29 dagen voor vertrek, 30 Euro per persoon
vanaf 28 dagen voor vertrek zie annulatiekosten

De wijzigingskosten zijn niet van toepassing op vliegtuigtickets (ook niet voor de vliegtuigtickets inbegrepen in het basispakket). Voor de specifieke wijzigings- en annulatievoorwaarden verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief.

Betalingsvoorwaarden

Op de bestelbon wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de reiziger het saldo uiterlijk 45 dagen vóór de vertrekdatum zal voldoen met uitzondering van automatische internetboekingen waar de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd is.